คำสันธาน (Conjunctions)

January 4, 2011 at 4:01 pm (คำสันธาน (Conjunctions))

คำสันธาน (Conjunctions)

คำสันธาน (Conjunctions) คือ คำหรือกลุ่มคำที่ใช้เชื่อมระหว่างคำ วลี และประโยค

            Verb                                                                      Verb

           Adverb                                                                  Adverb

          Adjective                   Conjunctions                    Adjective

          Pro(noun)                                                             Pro(noun)

          Phrase                                                                   Phrase

          Clause                                                                   Clause

 

 คำสันธานมี 3 ชนิด ได้แก่

1. Coordinating Conjunctions

2. Subordinating Conjunctions

3. Correlative Conjunctions

Advertisements

Permalink Leave a Comment

Coordinating Conjunctions

January 4, 2011 at 4:00 pm (Coordinating Conjunctions)

1. Coordinating Conjunctions เป็นคำสันธานที่เชื่อมคำหรือข้อความที่มีความสำคัญ เท่ากัน หรือเป็นประเภทเดียวกันคำสันธานประเภทนี้ ได้แก่

            and    as          well as      yet               

            but     for           nor          or

   Coordinate Conjunctions สามารถใช้ในรูปแบบต่อไปนี้

  1.1 เชื่อมคำกับคำ เช่น

 colleges and universities      quickly and beautifully

 pretty and intelligent           fish and chips

  1.2 เชื่อมวลีกับวลี เช่น

Going to a dance or to a movie

1.3 เชื่อมประโยคกับประโยค เช่น

Her parents decided to postpone their trip to Los Angeles, for the weather was threatening.

Permalink Leave a Comment

Subordinating Conjunctions

January 4, 2011 at 3:55 pm (Subordinating Conjunctions)

2. Subordinating Conjunctions เป็นคำเชื่อมที่มีคำเฉพาะกลุ่มหนึ่ง ใช้เชื่อมประโยค ย่อย (Subordinate Clause) กับประโยคหลัก (Independent Clause) ได้แก่คำต่อไปนี้

after                 because          even though              even if

although         before              if                         in order that

as                     since               that                            though

as if                 unless             until                            when

whereas          whether           while                        as soon as

 

ตัวอย่างประโยค

He works as if he were a machine.

Since the road was slippery, John decided to stop at that motel.

He won’t pass the exam unless he studies harder.

She will do as she is told.

He run away  because  he was afraid.

Permalink Leave a Comment

Correlative Conjunctions

January 4, 2011 at 3:49 pm (Correlative Conjunctions)

3.Correlative Conjunctions  เป็นคำเชื่อมที่มีคำที่ต้องใช้คู่กันเสมอ ทำหน้าที่ เช่นเดียวกับ Coordinating Conjunctions คือ ใช้เชื่อมคำหรือข้อความที่มีความสำคัญ เท่ากันหรือเป็นประเภทเดียวกัน ได้แก่

both…..and                          ทั้ง………..และ

neither…..nor                      ไม่……….และ

 not only…..but     (aiso)     ไม่เพียงแต่…….ยัง…….อีกด้วย    

 also either…..or   

as…..as              

 so…..as

ตัวอย่างประโยค

That novel is both good and cheap.

Sue is not only a good dancer but also an accomplished singer.

Permalink Leave a Comment

Error in Conjunction (คำเชื่อมที่มักจะใช้ผิดเสมอ)

January 4, 2011 at 3:39 pm (Error in Conjunction (คำเชื่อมที่มักจะใช้ผิดเสมอ))

so that: (เพื่อว่า, เผื่อว่า)  ตามด้วยประโยค (Clause) เสมอ
กริยาของประโยคที่ตามหลัง so that จะต้องอยู่ในรูป may หรือ might หรือ should + Verb

ช่องที่ 1 เช่น

I stepped a side “so that” she “might” go in.

 (ผมก้าวไปข้าง ๆ เพื่อว่าหล่อนจะได้เข้าไปข้างในได้)

 as long as, so long as: (เมื่อ, ถ้า)
สันธานคู่ (Correlative Conjunction) ตัวนี้ นิยมวางไว้ต้นประโยคมากกว่ากลางประโยค และเมื่อจบประโยคข้างหน้าต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) ทันที

เช่น
“As (so) long as” you come here in time, you will see her.

 (ถ้าคุณมาที่นี่ทันเวลา คุณจะพบเธอแน่)

if: (ถ้า, หาก)
คำนี้เมื่อเชื่อมประโยคจะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคทั้งสองก็ได้
ถ้าวางไว้ต้นประโยค เมื่อจบประโยคท่อนแรกให้ใส่ Comma (,)

 เช่น
“If
” the weather holds good, we shall stay another week.
แต่ถ้าวาง if ไว้กลางประโยคทั้งสอง ไม่ต้อง Comma

เช่น
We shall stay here another week “if” the weather holds good.

unless: (ถ้า…ไม่, เว้นเสียแต่ว่า…ไม่) มีความหมายเท่ากับ if…not
เมื่อนำมาเชื่อมจะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคก็ได้

 เช่น
We shall go “unless” it rains.

since: (ตั้งแต่, เพราะว่า, เนื่องจากว่า)
ถ้าแปลว่า “ตั้งแต่” ใช้เชื่อมระหว่างประโยค Present Perfect (Subject + have/has + V3) หรือ Present Simple (Subject + V1(ประฐานเอกพจน์เติมs)) กับ Past Simple (Subject + V2(เติมedบ้าง,ผันบ้าง))

เช่น
she has worked hard “since” his father died.

Permalink Leave a Comment