Types Pronouns

January 9, 2011 at 4:41 pm (Types Pronouns)

Types Pronouns  (ชนิดของคำสรรพนาม)

Pronoun ( คำสรรพนาม )  คือคำที่ใช้แทนคำนามหรือคำเสมอนาม ( nouns- equivalent ) เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงซ้ำซาก หรือแทนสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูด ผู้ฟัง   คำสรรพนาม  (pronouns )

 แยกออกเป็น  7 ชนิด คือ

1. Personal Pronoun ( บุรุษสรรพนาม )  เช่น I, you, we, he , she ,it, they2. Possessive Pronoun ( สรรพนามเจ้าของ ) เช่น mine, yours, his, hers, its,theirs, ours

3. Reflexive Pronouns ( สรรพนามตนเอง ) เป็นคำที่มี – self ลงท้าย  เช่น myself, yourself,ourselves

4. Definite Pronoun ( หรือ Demonstrative Pronouns สรรพนามเจาะจง )  เช่น  this, that, these, those, one, such, the same

5. Indefinite Pronoun ( สรรพนามไม่เจาะจง ) เช่น  all, some, any, somebody, something, someone

6. Interrogative Pronoun ( สรรพนามคำถาม ) เช่น Who, Which, What

7. Relative pronoun ( สรรพนามเชื่อมความ ) เช่น  who, which, that

Advertisements

Permalink Leave a Comment

Personal Pronouns

January 9, 2011 at 4:30 pm (Personal Pronouns)

Personal Pronouns ( บุรุษสรรพนาม )  คือสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของในการพูดสนทนา มี 3 บุรุษคือ

บุรุษที่ 1 ได้แก่ตัวผู้พูด I, we
บุรุษที่ 2 ได้แก่ผู้ฟัง   you
บุรุษที่ 3 ได้แก่ผู้ ที่พูดถึง สิ่งที่พูดถึง  he, she. it , they

รูปที่สัมพันธ์กันของคำสรรพนาม

            รูปประธาน                   รูปกรรม                                             Possessive Form    Reflexive Pronoun
               Adjective                   Pronoun
 I  me my  mine  myself
we us our ours ourselves
you you your yours yourself
he him his his himself
she her her hers herself
it it its its itself
they them their theirs themselves

เช่น
I saw a boy on the bus. He seemed to recognize me.
ฉันเจอเด็กคนหนึ่งบนรถประจำทาง เขาดูเหมือนจะจำฉันได้  ( He ในประโยคที่สองแทน a boy และ me แทน I  ในประโยคที่หนึ่ง )
My friend and her brother like to swim. They swim whenever they can.
เพื่อนฉันและน้องชายของเธอชอบว่ายน้ำ พวกเขาไปว่ายน้ำทุกครั้งที่มีโอกาส (  they ในประโยคที่สอง แทน My friend และ her brother ในประโยคที่ 1 )

Permalink Leave a Comment

Possessive Pronouns

January 9, 2011 at 3:50 pm (Possessive Pronouns)

Possessive Pronouns   ( สรรพนามเจ้าของ )  คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเมื่อแสดงความ

เป็นเจ้าของได้แก่คำต่อไปนี้
      mine,ours, yours, his, hers,its,theirs 

The smallest gift is mine. ของขวัญชิ้นที่เล็กที่สุดเป็นของฉัน
This is yours. อันนี้ของคุณ
His is on the kitchen counter. ของเขาอยู่บนเคาน์เตอร์ในครัว
Theirs will be delivered tomorrow. ของพวกเขาจะเอามาส่งพรุ่งนี้
Ours is the green one on the table . ของพวกเราคืออันสีเขียวที่อยู่บนโต๊ะ

Permalink Leave a Comment

Reflexive Pronouns

January 9, 2011 at 3:31 pm (Reflexive Pronouns)

Reflexive Pronouns    ( สรรพนามตนเอง ) คือสรรพนามที่แสดงตนเอง แสดงการเน้น ย้ำให้เห็นชัดเจน มักเรียกว่า -self form of pronoun 

ได้แก่
    myself. yourself, yourselves, himself, herself, ourselves. themselves, itself  มีหลักการใช้ดังนี้

 • ใช้เพื่อเน้นประธานให้เห็นว่าเป็นผู้กระทำการนั้นๆ ให้วางไว้หลังประธานนั้น  ถ้าต้องการเน้นกรรม (object ) ให้วางหลังกรรม เช่น
  She herself doesn’t think  she’ll get the job.
  The film itself wasn’t very good but I like the music.
  I spoke to Mr.Wilson himself.
 • วางหลังคำกริยา เมื่อกริยาของประโยคเป็นกริยาที่ทำต่อตัวประธานเอง
  They blamed themselves for the accident.
  พวกเขาตำหนิตนเองในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ( ตามหลังกริยา blamed )
  You are not yourself today.
  วันนี้คุณไม่เป็นตัวของคุณเอง ( ตามหลังกริยา are )
  I don’t want you to pay for me. I’ll pay for myself.
  ฉันไม่อยากให้คุณเป็นคนจ่ายเงินให้ ฉันจะจ่ายของฉันเอง
  Julia had a great holiday. She enjoyed herself very much.
  จูเลียมีวันหยุดที่ดี เธอสนุกมาก
  George cut himself while he was shaving this morning.
  จอร์จทำมีดบาดตัวเองขณะทีโกนหนวดเมื่อเช้านี้

Permalink Leave a Comment

Definite Pronouns หรือ Demonstrative Pronouns

January 9, 2011 at 3:18 pm (Definite Pronouns หรือ Demonstrative Pronouns)

Definite Pronouns หรือ Demonstrative Pronouns คือสรรพนามที่บ่งชี้ชัดเจนว่าใช้แทนสิ่งใด

 เช่น
 this, that, these, those, one, ones, such, the same, the former, the latter

That is incredible!    นั่นเหลือเชื่อจริงๆ  (อ้างถึงสิ่งที่เห็น)
I will never forget this.   ฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เลย (อ้างถึงประสบการณ์เมื่อเร็วๆนี้)
Such is my belief.  นั่นเป็นสิ่งที่ฉันเชื่อ (อ้างถึงสิ่งที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ )
Grace and Jane ar good girls. The former is more beautiful than the latter.
  เกรซและเจนเป็นเด็กดีทั้งคู่ แต่คนแรก (เกรซ)จะสวยกว่าคนหลัง (เจน)

Permalink Leave a Comment

Indefinite Pronouns

January 9, 2011 at 3:11 pm (Indefinite Pronouns)

Indefinite Pronouns( สรรพนามไม่เจาะจง ) หมายถึงสรรพนามที่ใช้แทนนามได้ทั่วไป มิได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าแทนคนนั้น คนนี้ เช่น

everyone everybody everything some each
someone somebody all any many
anyone anybody anything either neither
no one nobody nothing none one
more most enough few fewer
little several more much less

Everybody loves somebody. คนทุกคนย่อมมีความรักกับใครสักคน
Is there anyone here by the name of Smith? มีใครที่นีชื่อสมิธบ้าง
One should always look both ways before crossing the street. ใครก็ตามควรจะมองทั้งสองด้านก่อนข้ามถนน
Nobody will believe him. จะไม่มีใครเชื่อเขา
Little is expected. มีการคาดหวังไว้น้อยมาก

Permalink Leave a Comment

Interrogative Pronouns

January 9, 2011 at 2:55 pm (Interrogative Pronouns, Uncategorized)

Interrogative Pronouns  ( สรรพนามคำถาม )  เป็นสรรพนามที่แทนนามสำหรับคำถาม ได้แก่  Who, Whom, What, Which  และ Whoever, Whomever,Whatever,Whichever   เช่น

Who want to see the dentist first? ใครอยากจะเข้าไปหาหมอฟันเป็นคนแรก? ( who ในที่นี้เป็นประธาน )
Whom do you think we should invite? เธอคิดว่าเราควรจะัเชิญใคร? (  whom ในที่นี้เป็นกรรม – object )
To whom do to wish to speak ? เธออยากจะพูดกับใคร? (  whom ในที่นี้เป็นกรรม – object )
What did she say?  เธอพูดว่าอะไรนะ? (  what เป็นกรรมของกริยา say )
Which is your cat ? แมวของเธอตัวไหน? ( which เป็นประธาน )
Which of these languages do you speak fluently? ภาษาไหนในบรรดาภาษาเหล่านี้ที่คุณพูดได้คล่อง? ( which เป็นกรรมของ speak )

Permalink Leave a Comment

Relative Pronouns ( สรรพนามเชื่อมความ )

January 9, 2011 at 2:39 pm (Relative Pronouns)

Relative Pronouns ( สรรพนามเชื่อมความ )คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วในประโยคข้างหน้า   และพร้อมกันนั้นก็ทำหน้าที่เชื่อมประโยคทั้งสอง ให้เป็นประโยคเดียวกัน   เช่นคำต่อไปนี้  who, whom, which whose ,what, that , และ indefinite relative pronouns เช่น whoever, whomever,whichever, whatever

Children who (that) play with fire are in great danger of harm.
He’s the man whose car was stolen last week.
You may eat whatever you  like at this restaurant

Permalink Leave a Comment

การกล่าวขอโทษ

January 9, 2011 at 12:59 pm (การกล่าวขอโทษ)

การกล่าวขอโทษ

I must apologize for …………
( ไอ มัส อะพอลโลไจซ ฟอร์ )
ฉันต้องขอโทษสำหรับ……….

– Please forgive me for………
( พลีส ฟอร์กีฟ มี ฟอร์…………… )
กรุณายกโทษให้ฉันด้วยสำหรับ………………………………

– I’m really sorry.
( อาม เรลลิ ซอริ )
ฉันขอโทษจริงๆ

– Sorry !
( ซอริ )
ขอโทษ

Permalink Leave a Comment

การกล่าวคำขอร้อง

January 9, 2011 at 12:41 pm (การกล่าวคำขอร้อง)

การกล่าวคำขอร้อง

May I ….? เช่น may I go out ?
( เมย์ ไอ เมย์ ไอ โก เอ้าท์ )
ขออนุญาต …… เช่น ผมขออนุญาตออกไปข้างนอก
– Would you mind….? หรือ Do you mind….?
(วุ้ด ยู มายด์ หรือ ดู ยู มายด์ )
คุณครับรังเกียจไหมถ้าจะ………….. ?

ตัวอย่างเช่น
– Do you mind closing the door, please ?
(ดู ยู มายด์ โคลสซิ่ง เธอะ ดอร์, พลีส )
กรุณาปิดประตูด้วยค่ะ

– Do me a favor, please .
( ดู มี อะ เฟเว่อร์ , พลีส )
กรุณาช่วยเหลืออะไรดิฉันบางอย่างได้ไหมคะ หรือ

– Will you wait a moment.
( วิล ยู เว้ท อะ โมเม่นท์ )
คอยสักครู่นะคะ

– Excuse me, may I go now ?
( เอ็คส์คิวส์ มิ่ เมย์ ไอโก น่าว )
ขอโทษค่ะขอไปหน่อยนะคะ

Permalink Leave a Comment

Next page »